Обновено: понеделник, 30 март 2020 13:23

Pan-European Seal студентска стажантска програма

 

   

Важно! Предвид ситуацията с разпространението на COVID-19, Европейското патентно ведомство, Берлин, Германия удължава срока за подаване на предложения с кандидати за стаж и регистриране на предложените кандидати по стажантска програма Pan-European Seal до 18 май 2020 г. (вместо досегашния срок  - 22 март). ИТИБ моли желаещите да кандидатстват да подават документите към Института по електронен път.  

 

Важно! Предвид ситуацията с разпространението на COVID-19, Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, Аликанте, Испания удължава срока за подаване на предложения с кандидати за стаж и регистриране на предложените кандидати по стажантска програма Pan-European Seal до 9 април 2020 г. (вместо досегашния срок  - 22 март). ИТИБ моли желаещите да кандидатстват да подават документите към Института по електронен път.  

 

 

Pan-European Seal page https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1851

 

Университетска мрежа Pan-European Seal е стажантска програма, която свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия и техни партньорски университети.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен от СЕСИС или ЕПВ стаж. Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

ИТИБ e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС. Програмата за професионален стаж в рамките на Pan-European Seal е насочена към установяване на стабилна връзка между ЕПВ, СЕСИС и УНСС. Сред целите на програмата са:

  • насърчаване на използването на онлайн инструменти на двете ведомства сред преподавателите и студентите в УНСС;
  • осигуряване на достъп на талантливите млади хора до пазара на труда в областта на интелектуалната собственост;
  • насърчаване на мултикултурния обмен.

 

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък със студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

 

Стажантска програма Pan-European Seal 2020/2021

Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост и Европейското Патентно Ведомство ще изберат стажанти на база списъка с кандидати, който им е изпратен от страна на Института по творчески индустрии и бизнес. Тези, които желаят да участват в програмата трябва да отговарят на изискванията и да подадат нужните документи.

Общи изисквания за подбора на кандидати от УНСС 

  • Студентите трябва да се обучават в ОКС Магистър на УНСС или в четвърти курс (последна година) на ОКС Бакалавър.
  • Студентите трябва да владеят един от официалните езици на институцията, в която желаят да бъдат стажанти. За ЕПВ - английски, немски, френски, за СЕСИС - английски, немски, френски, испански, италиански. Владеенето на език се удостоверява с притежаването на сертификат за ниво B1 или по-високо. 
  • Студентите ще трябва да завършат безплатни онлайн дистанционни курсове на английски език, като продължителността им е между 3 и 8 астрономически часа (в зависимост от курса). Курсовете са към ЕПВ и/или СЕСИС и студентите успешно трябва да ги завършат, за да започнат стажа. За кандидатстващите за стаж в СЕСИС, сертификатите трябва да са част от документите им за кандидатстване (до 9 април 2020 г. трябва да са изкарали курсовете). За кандидатстващите за стаж в ЕПВ, сертификатите трябва да се представят до старта на стажа в организацията.
  • Кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган.  

Документи, които желаещите да стажуват в СЕСИС трябва да представят до 06.04.2020 г., а желаещите да стажуват в ЕПВ  до 14.05.2020 г. по елетронен път на имейл адрес iskrenk@unwe.bg са: 

  • Заявление (по образец) 
  • Автобиография на английски език във формат Europass 
  • Мотивационно писмо на английски език, в което да посочат защо са подходящи кандидати за стажантската програма на избраната от тях организация (до 4000 символа) 
  • Документ за владеене на език ниво B1 или по-високо 
  • Уверение за успех, издадено от УНСС (въпреки извънредното положение в страната, служителите в УНСС могат да ви издадат уверение за успех в работни дни
  • Копие от диплома за завършено висше образование (когато е приложимо
  • Сертификати от успешно преминати курсове към СЕСИС (сертификатите за ЕПВ трябва да се представят на организацията до началото на стажа).

В процеса на подбор като предимство ще се считат: 

  • Получени сертификати от други, успешно преминати курсове, които доказват интереса на кандидатите към избрания от тях отдел на ЕПВ и СЕСИС
  • Владеенето на втори език, официален за ЕПВ и СЕСИС
  • Реализирано участие по програми за мобилност на студенти Еразъм 


ИТИБ ще извърши подбор на кандидатите и ще се свърже с избраните от тях в срок до 07.04.2020 г. за кандидатстващите за стаж в СЕСИС и до 15.05.2020 г. за кандидатите за стаж в ЕПВ.

  

За стаж в Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост (СЕСИС) 

Кандидатстващите за стаж в СЕСИС не трябва да са ползвали или да се ползват от стаж (платен или не) и да са били помощници на член на Европейския парламент, консултанти на договор или изследователи, или временен, на договор или помощен персонал в Европейска институция, агенция или орган.

Стажантите може да са граждани на държави членки на Европейския съюз. Институтът по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) може да предложи само един гражданин на трета страна в списъка, който ще предостави на двете организации.

Кандидатът трябва да владее един от петте официални езика на СЕСИС поне на ниво B1 (немски, английски, френски, италиански, испански).

Подбраните от ИТИБ кандидати биват уведомени по имейл в срок до 07.04.2020 г. и трябва да подадат своите документи към СЕСИС онлайн до 09.04.2020 г. на адрес https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships 

Необходимите документи са:

  • CV
  • мотивационно писмо, в което кандидатът посочва коя институция предпочита за провеждане на стаж.
  • Уверение за успех, издадено от УНСС 
  • Сертификат за преминат курс на онлайн обучение (EUIPO’S Academy Learning Portal). За да преминат курса кандидатите трябва да се регистрират като ползвател на Pan-European seal. Нужен е сертификат от един от следните курсове:
   • EUTM in a Nutshell (задължителен за всички, около 4ч) или
   • RCD in a Nutshell (задължителен за всички, около 4ч)

 

При подаването на документите кандидатите трябва да посочат и предпочитания от тях профил, на база който ще бъдат избрани за определен департамент на организацията. Профили:

  • Право
  • Право на интелектуалната собственост
  • Икономикс - Бизнес администрация
  • Информационни технологии - решения за обслужване на клиенти , дата анализатор , софтуерен инженер, бизнес анализатор, сигурност на информационните технологии
  • Политически науки и международни отношения
  • Комуникации
  • Управление на съоръженията - логистик
  • Човешки ресурси
  • Управление на интелектуална собственост и знание

Периодът на подбор от страна на СЕСИС е от 9 април до 7 майМежду 15 май и 10 юни представител на институцията ще се свърже с избраните кандидати и ще ги информира относно департамента, за който са избрани. Избраните кандидати трябва да приемат предложението като информират отдел Човешки ресурси - стажове на организацията. Стажът започва на 16 септември в Аликанте, Испания.

Одобрените за стаж в СЕСИС могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно по следната схема: 

Информационен материал СЕСИС


Скролнете надолу, за да видите допълнителна важна информация!

   

За стаж в Европейско Патентно Ведомство (ЕПВ

Кандидатите трябва да са граждани на страна член на Европейската Патентна организация или страна кандидат-член (Босна и Херцеговина, Черна гора).

Кандидатите трябва да владеят един от трите официални езика на институцията поне на ниво B1 (немски, английски, френски)

Подбраните от ИТИБ кандидати биват уведомени по имейл в срок до 15.05.2020 г. и трябва да подадат своите документи към ЕПВ до 18.05.2020 г. онлайн на адрес https://www.epo.org/learning-events/materials/pan-european-seal/student-traineeships.html . 

Необходимите документи са:

  • CV
  • мотивационно писмо, в което кандидатът посочва коя институция предпочита за провеждане на стаж, както и областта, в която иска да проведе стажа.
  • Уверение за успех, издадено от УНСС 
  • Сертификат за преминат курс на онлайн обучение (EPO online training). Нужен е сертификат от следните курсове (в зависимост от областта, в която искате проведете стажа и се представя на организацията от одобрените кандидати до началото на стажа):
   • Introduction to the European patent system (задължителен за всички, около 8ч)
   • The EPO as PCT authority (задължителен за всички, около 3ч)

 

ЕПВ има свободни места в следните области:

  • Международни отношения и комуникации
  • Икономикс и финанси
  • Човешки ресурси и бизнес администрация

Периодът на подбор от страна на ЕПВ е от 19 май до 30 юни. До 30 юни от организацията ще се свържат с подходящи кандидати по телефон/скайп за провеждане на интервю. Стажът започва на 14 септември 2020 г. в Мюнхен, Германия.

Одобрените за стаж в ЕПВ могат да получат средства, с които да бъдат подпомогнати техните разходи за пътуване от страната на произход до мястото на провеждане на стажа и обратно в размер на 250 евро, които ще бъдат получени с първата заплата, както и още 250 евро в края на стажантската програма.

 

Информационен материал ЕПВ

 

 -----------------------------------------------

 

 • Ако студент има издръжан държавен изпит по чужд език в УНСС, може да получи уверение, което посочва нивото му на владеене на езика според общата европейска езикова рамка (от A1 до C2) и може да бъде представено на съответната организация до началото на срока на стажантския договор. За да получат уверението, студентите трябва да представят копие от студентска книжка (на първата страница и на страницата, на която пише оценката от държавния изпит по чужд език) в Катедра "Чужди езици и приложна лингвистика", кабинет П050А.

 • Стажантите поемат разходите по своето настаняване в града, в който ще се проведе стажът. На одобрените кандидати ще се предостави информация относно населеното място, къде могат да намерят оферти за настаняване, както и контакти с лица, които са преминали стажа преди тях.

 • Одобрен кандидат може да участва в стажа ако завърши своето обучение (семестриално и успешно издържи изискуемите държавни изпити/защити на дипломна работа) преди началото на стажа !

 • В случай, че сте одобрени за едногодишна стажантска програма и впоследствие се откажете да участвате в нея, трябва да имате предвид, че това ще повлияе в негативен аспект на провеждането в цялост на стажантската програма Pan-European Seal. С това свое действие ще възпрепятствате други потенциални кандидати да вземат участие в програмата. Очаква се от всички кандидати да обмислят добре своята ангажираност към стажантска програма Pan-European Seal.

 

Полезни линкове: